Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Integritetspolicy VNIF

Integritetspolicy – Växjö Norra IF

Växjö Norra IF, 829500-4959, Sandviksvägen 1, 350 08 Växjö (nedan kallad föreningen) är

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen

för föreningens verksamhet.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med

”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. Föreningen bedriver följande idrotter: Fotboll, skidor och övrig friskvård.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för att Växjö Norra IF skall kunna bedriva sin verksamhet enligt ovan.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera ekonomiska transaktioner relaterat till medlemmar. Detta handlar om medlemsmöten, träningsavgifter, kallelser till aktiviteter och liknande.

I samband med ansökan om licens hanteras personuppgifter av föreningen. Vidare behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och vid resultatrapportering.

Växjö Norra IF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·         Hantering av medlemskap i föreningen

·         Föreningsadministration

·         Deltagande i föreningens tränings- och tävlingsverksamhet

·         Licenshantering

·         Ansökan om bidrag

·         Sammanställning av statistik och uppföljning

·         Utbildningar

·         Kontakt med medlem

·         Besök på hemsida

·         Publicering av uppgifter på sociala medier och hemsida

·         Hantering av leverantörer

·         Hantering av sponsorer

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och inte heller att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina uppgifter med tredje land kommer du att särskilt informeras om detta. Kan exempelvis handla om en anmälan till tävling i tredje land.

Laglig grund för personuppgiftsbehandling

Nedanstående sammanställning visar den lagliga grunden för behandling av personuppgifter

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i Växjö Norra IF

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Hantering av leverantör

Avtal

Hantering av sponsor

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av Växjö Norra IF

Allmänt intresse eller samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Samtycke

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

En årlig bedömning görs huruvida ändamålet för behandling en av personuppgifterna kvarstår. Uppgifterna raderas om inte ändamålet kvarstår.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har ett flertal rättigheter.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att få dessa korrigerade.

Du har under vissa förutsättningar rätt att bli raderad:

·         Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för

·         Om ett samtycke återkallas

·         Om personuppgifterna har behandlats olagligt

·         Om radering krävs för en rättslig skyldighet

Du kan när som helst begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse eller invända mot behandling. Detta görs genom att kontakta föreningens kansli.

Vill du klaga på föreningens hantering av personuppgifter vänder man sig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Vid frågor om Växjö Norra IFs personuppgiftsbehandling kontaktar du styrelsen eller kanslipersonal.

 
Sponsorer